Curs d'Equips de Centre Acció Tutorial a Secundària

L'acció tutorial en equip a la secundària dins el Model competencial orientador: el docent tutor

Curs d'equips de centre. Secundària en general

Calendari: Del 30/3/2017  al 25/5/2017

Horari: De 16:30h a 19:00h

Lloc: Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida. Pica d'Estats, 1 (Lleida)

Inscripció: Fins el 30/03/2017

Descripció:

L'acció docent tutorial com a eix de l’organització pedagògica de centre i en el seu PEC. El treball pedagògic compartit i continuat entre les etapes de primària i secundària i l'acompanyament en la transició entre l'ensenyament secundari i ensenyament postobligatori com a factors de qualitat educativa i d'èxit.

Objectius:

-  Plantejar l'acció tutorial com a funció de centre i d'equip docent.
-  Mostrar l'acció tutorial dins el plantejament del Model competencial orientador: des de les matèries, els àmbits i l'acció tutorial en equip.
-  Identificar els continguts de l'acció tutorial.
-  Seleccionar els criteris i els indicadors de l'acció tutorial.
-  Compartir la finalitat, els continguts i l'estructura dels documents de centre per al seguiment de l'alumnat: Full de seguiment intern i Consell orientador.
-  Concretar les mesures de coordinació entre ensenyament primari i ensenyament secundari, i entre ensenyament secundari i ensenyament postobligatori.

Continguts:

- L'equip docent tutor.
- Competències transversals,continguts clau,organització, plantejaments didàctics i indicadors de seguiment de l'acció tutorial dins el marc del projecte educatiu de centre.
- Estratègies de centre i d’acompanyament personalitzat del’alumnat per a la prevenció de l’absentisme i l’abandó prematur.
- El document del Consell Orientador: finalitat, contingut i estructura. Pautes d'elaboració del Full de seguiment intern.
- Transicions educatives i ensenyament obligatori i postobligatori.

Requisits:

Els participants a la formació han de formar un equip de tres persones mínim per centre: un membre de l'equip directiu, un professor de l'especialitat d'orientació educativa i tutors d'ESO.

Observacions:

8 sessions presencials de 2h 30m de durada i la resta de treball autònom tutoritzat.

Organitza:

Servei d'Orientació i Serveis Educatius. Departament d'Ensenyament.

Comparteix a les xarxes: