Activitats reconegudes pel Departament d'Educació juliol-setembre 2019

 

ACTIVITATS RECONEGUDES PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, JULIOL - SETEMBRE 2019

 

Amb la finalitat de millorar l’atenció a l’usuari, la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i  Batxillerat ha cregut necessari donar publicitat a les activitats de formació permanent del professorat reconegudes pel Departament d'Educació.

Aquesta informació permet a la persona usuària la visualització d’aquelles activitats organitzades per diverses institucions, que actualment estan reconegudes. La publicació s’anirà actualitzant periòdicament. Aquestes activitats solen tenir un cost econòmic per a les persones assistents. 

 

Consulta d'activitats agrupades per data d'inici 

Juliol 2019

Agost 2019

Setembre 2019

 

Activitats reconegudes

Les activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d'Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència. El reconeixement de les activitats no l’ha de sol·licitar individualment el professorat interessat sinó que ha de ser la institució organitzadora la que sol·liciti el reconeixement segons els tràmits establerts al web

En els certificats de les activitats reconegudes, emesos per les respectives institucions, haurà de constar obligatòriament la data de resolució per la qual s’ha reconegut.

S’ha de tenir en compte que es reconeixen les activitats i no les institucions, és a dir, no totes les activitats d’una mateixa institució estan reconegudes.

Les activitats convocades pels serveis centrals del Departament d'Educació, les organitzades pels instituts de ciències de l’educació, els serveis educatius de zona i els cursos organitzats per les universitats de l’estat, sempre i quan no formin part del programa per l’expedició d’un títol, no necessiten el reconeixement.

Tampoc necessiten el reconeixement totes aquelles activitats homologades pel Ministerio de Educación y Ciencia i per les Conselleries d’Educació d’altres comunitats autònomes.

Per qualsevol aclariment sobre les activitats poseu-vos en contacte mitjançant el correu electrònic de l'entitat organitzadora que consta en el llistat d’activitats. 

Per qualsevol dubte o aclariment sobre el procés de reconeixement i/o certificació envieu un correu electrònic a reconeixement.activitats@xtec.cat.

 

Comparteix a les xarxes: